Δευτέρα, 04 Νοεμβρίου 2019 11:29

Ιστορικό

Με το π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/20-3-1984) «Περί ιδρύσεως Παν/μίου Αιγαίου, Ιονίου Παν/μίου και Παν/μίου Θεσσαλίας» , όπου με το άρθρο 4, παρ. 3, ιδρύεται το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Με τα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/τ.Α'/5-6-2013) όπου στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα το Βόλο εντάσσεται το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τα Τρίκαλα. Αναλυτικά:

Άρθρο 4

Η Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου μετονομάζεται σε Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και εντάσσεται σε αυτή το ανεξάρτητο Τμήμα:
ii) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τα Τρίκαλα.

Άρθρο 5
Ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών
2. Οι Σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανασυγκροτούνται και ορίζονται εφεξής ως ακολούθως:
α) Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με έδρα το Βόλο, με τα Τμήματα:
i) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
ii) Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,
iii) Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής,
iv) Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
v) Οικονομικών Επιστημών και
vi) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Το άρθρο 5 του Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/τ.Α'/5-6-2013) τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 παρ. 34 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α'/17-9-2013) όπου ιδρύεται η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τα Τρίκαλα, στην οποία εντάσσεται το ομώνυμο τμήμα. Αναλυτικά:

 

Άρθρο 39
34. Το π.δ. 92/2013 «Μετονομασία − κατάργηση … Θεσσαλίας» (Α΄ 131) τροποποιείται ως ακολούθως:

β) Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 συμπληρώνεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1α. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύονται Σχολές ως ακολούθως:

ii)Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τα Τρίκαλα, στην οποία εντάσσεται το ομώνυμο τμήμα.

δ) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως ακολούθως: «στ) Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τα Τρίκαλα, με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.»

Με τον Νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α'/29-1-2019), όπου στο άρθρο 21, παρ 1β): η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετονομάζεται σε Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας και με το άρθρο 22, παρ 1ιε) ιδρύεται το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, με έδρα τα Τρίκαλα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας. Αναλυτικά:

Άρθρο 21
Ίδρυση και μετονομασία Σχολών

  1. β) Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετονομάζεται σε Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας.

Άρθρο 22
Ίδρυση και μετονομασία Τμημάτων

1. ιε) Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, με έδρα τα Τρίκαλα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας

Read 253 times Last modified on Σάββατο, 09 Νοεμβρίου 2019 09:21