Κυριακή, 03 Νοεμβρίου 2019 15:18

Κοσμητεία

Την Κοσμητεία της  Σχολής απαρτίζουν οι

Παπαϊωάννου Αθανάσιος Καθηγητής, Κοσμήτορας Σ.Ε.Φ.Α.Α.Δ.
Διγγελίδης Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής, Προέδρος Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Τζιαμούρτας Αθανάσιος Καθηγητής, Πρόεδρος Προσωρινής Συν. Τ.Δ.Δ.
Γούδας Μάριος Καθηγητής, μέλος (συμμετέχει από ΤΕΦΑΑ)
Γεροδήμος Βασίλειος Καθηγητής, μέλος (συμμετέχει από ΤΕΦΑΑ)
Θεοδωράκης Ιωάννης Καθηγητής, μέλος (συμμετέχει από ΤΔΔ)
Φατούρος Ιωάννης Καθηγητής, μέλος (συμμετέχει από ΤΔΔ)
Τσιόκανος Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος (συμμετέχει από ΤΕΦΑΑ)
Μπαργιώτα Αλεξάνδρα Επίκουρη Καθηγήτρια, μέλος (συμμετέχει από ΤΔΔ)​
Πατσιαούρας Αστέριος Mέλος  Ε.Ε.Π (συμμετέχει από ΤΕΦΑΑ)
Φιλίππου Κωνσταντινιά Mέλος Ε.ΔΙ.Π. (συμμετέχει από ΤΕΦΑΑ)
Κερασιώτης Νικόλαος Mέλος Ε.ΤΕ.Π. (συμμετέχει από ΤΕΦΑΑ)

 

Σύνθεση Κοσμητείας Σχολής με δύο (2) Τμήματα Ν. 4521/2018, άρθρο 19, παρ 6α (ΦΕΚ 38/τ.Α’/2-3-2018)

Άρθρο 19

6α. «Αν η Σχολή έχει δύο (2) μόνο Τμήματα, η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, από τους Προέδρους των Τμημάτων, από τους Διευθυντές Τομέων, οι οποίοι, αν είναι λιγότεροι από τρεις (3), συμπληρώνονται ως τον αριθμό τρία (3) από εκλεγμένα από τη Συνέλευση του Τμήματος μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, από δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών, έναν (1) για την κατηγορία των προπτυχιακών και έναν (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και από τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, αν στο Τμήμα δεν λειτουργούν Τομείς, στην Κοσμητεία μετέχουν τρία (3) εκλεγμένα από τη Συνέλευση του Τμήματος μέλη Δ.Ε.Π.»

 

Αρμοδιότητες Κοσμητείας Ν. 4485/2017, άρθρο 18 παρ.3 (ΦΕΚ 114/τ. Α/4-8-2017)

Άρθρο 18
Κοσμητεία

Στην Κοσμητεία ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

α) έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της,
β) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής και την πορεία ανάπτυξής της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος, και προβαίνει σε τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων,
γ) επεξεργάζεται τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., καθώς και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στη Σύγκλητο, 
δ) κατανέμει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού στα Τμήματα, στα Εργαστήρια, στις Κλινικές και στα Μουσεία της Σχολής, όταν αυτά δεν ανήκουν σε Τμήματα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου,
ε) εισηγείται τη διεξαγωγή και συντονίζει τα κοινά μαθήματα Τμημάτων της Σχολής με άλλα Τμήματα της ίδιας,
στ) διατυπώνει γνώμη για τον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά στη Σχολή,
ζ) οργανώνει και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας, 
η) προτείνει στη Σύγκλητο δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων,
θ) λαμβάνει την πρωτοβουλία ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ Τμημάτων της Σχολής ή με Τμήματα άλλων Σχολών, προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα των προγραμμάτων σπουδών.

Read 357 times Last modified on Σάββατο, 09 Νοεμβρίου 2019 09:08